top of page

שרותי מחקר ביבשה 

ייעוץ סביבתי ביבשה, בחוף ועל גדות נחלים
סקרי נוף, תסקירי השפעה, אקולוגיה 
 
 • הכנת תסקירי השפעה על הסביבה

 • הכנת סקרים אקולוגיים וסביבתיים

 • הכנת מפות רגישות נופיות

 • ניטור ותוכניות ניטור

 • תוכניות אב אלמנטים סביבתיים

 • מתקני התפלה

 • פסולת חקלאית

 • התרי הזרמה לים

 • ייצוג מול הרשויות

 • יעוץ בשמירת טבע: מתן המלצות לשמירת טבע ולממשק

 • עריכה והפקה של חומר מקצועי

bottom of page