top of page

שרות פרוייקטים ימיים 

EIA ניטור, סקרי נוף וחוות דעת 
  • ניטור ותכניות ניטור

  • הכנת תסקירי השפעה על הסביבה

  • הכנת סקרים אקולוגיים וסביבתיים

  • התמחות במקרו אצות

  • תוכניות אב אלמנטים סביבתיים

  • הערכת ערכיות של בתי גידול טבעיים

  • ייצוג מול הרשויות

  • יעוץ בשמירת טבע: מתן המלצות לשמירת טבע ולממשק

  • עריכה והפקה של חומר מקצועי

bottom of page