top of page

אצות ירוקיות

181_n.jpg
acheli-icons_03_whiteBack-01.png
NextPrevious_Buttons-01.png
NextPrevious_Buttons-02.png
מגדיר למיני החסנית הצפויים להופיע באזור

Key to species of Ulva (and Entheromorpha)

מסיבות הסטוריות, המגדיר מבוסס על ההפרדה למינים פרשדונית וחסנית. כאשר חסנית (פרשדונית) היא מבחינתנו חסנית בעלת תאלוס המכיל שתי שכבות ברורות ומופרדות זו מזו.

מפתח להגדרת מיני החסנית (פרשדונית)  (Ulva (Enteromorpha הצפויים להמצא בחופי ישראל

מכיוון שטרם בוצע מחקר מקיף על מיני החסנית בחופי ישראל החלטנו לכלול במפתח את  המינים שלמיטב ידיעתנו עשויים להימצא באזורנו. המפתח מתבסס על עבודתו של  פרופ'  ג'אקונה (G. Giaccone) (Longo and Giaccone, 1994).

 

הכנות

  1. חשוב לאסוף בשדה פרטים עם מאחז (holdfast). יש לבחון את החיבור למצע וכן את מיקום ההתפצלות של הענפים הצדדיים.

  2. יש להכין חתך רוחב בתאלוס כ1- ס"מ מעל למאחז, כדי להבחין בין  חסנית (פרשדונית) לחסנית.

  3. יש להכין מתקן מיקרוסקופי של קטע מהתאלוס, כדי לראות במבט-על את סידור התאים; האם יש התפצלויות מהתאלוס והאם שפת התאלוס תמימה או מפורצת. במבט על ניתן לראות גם את צורת התאים, מבנה הכלורופלסטים ומספר הפירנואידים (pyranoids). לעתים יש להיעזר גם בחתך רוחב.

  4. כדאי להשתמש בתמיסת לוגול כדי להבליט את הפירנואידים, שהם גופים עגולים, חלבוניים המשמשים ליצירת עמילן, ועל כן אינם נצבעים בלוגול.  מספר הפירנואידים הוא אלמנט חשוב בהגדרה של המין (יש לקחת בחשבון שלפני חלוקת התא מוכפל מספרם של הפירנואידים).

  5. רצוי להגדיר חומר חי או חומר בשימור רטוב. חומר יבש מומלץ להשרות לפני הבדיקה לכמה שעות במי-ים וגליצרין.

 

מפתח להגדרת מיני החסנית (Ulva) המצויים בים התיכון ובאוקיאנוס ההודי

שתי השכבות של התאלוס דבוקות זו לזו...

 

1 שתי שכבות התאלוס שונות זו מזו, אחת נראית כמו Ulva lactuca והשנייה - כמו Ulva latevirens

                                                                         חסנית   דו-פרצופית (Ulva bifrons)

*1. שתי השכבות דומות זו לזו.                                                                                                    ← 2

2.  עובי התאלוס בחלקו התחתון, מעל לריזואיד (suprabasal) עולה על m150 (500-150). ← 3

*2. עובי התאלוס קטן מ-m150.                                                                            ← 5

3. מספר תאלוסים מוארכים, צרים סמוך לבסיסם ובהמשך מתרחבים, דמויי מרית. התאים מסודרים בשורות לשני הכיוונים (שתי וערב). המין טרם הוגדר בים התיכון.

 חסנית דמוית מרית  (Ulva spathulata)

*3 תאלוס יחיד. סידור התאים אינו כנ"ל.                                                                           ← 4

4. שפת העלה משוננת. נראה שינון (proliferation) פשוט ומורכב (הבליטה בעלת תאים מספר).

         חסנית אשונה  (Ulva laetevirens Areschoug = Ulva rigida C. Agardha)   

*4. התאלוס מוארך, דמוי סרט. התאים מפוזרים, שפת העלה חלקה. פירנואידים 1(2). המין טרם תואר מהים התיכון.

                                                           חסנית אוסטרלית  (Ulva australis Areschoug)

5. התאים מסודרים בשורות, לרוב פירנואיד יחיד.                                                              ← 6

*5. התאים אינם מסודרים בשורות, או חלקם מסודרים וחלקם אינם מסודרים. פירנואיד יחיד או מספר פירנואידים.                                                                                                       ←9

6. התאלוס מוארך ודק. עובי החתך קטן מ-m50.                                                                ←7

*6. התאלוס רב-צורתי. עובי החתך גדול מ-m50.                                                                ←8

7. עובי החתך כ-m25-30. במבט-על גודל התאים .30-25x6-5m

                                                              חסנית ישרה  (Ulva linearis P. Dangeard)

*7. עובי החתך כ-m48-52. במבט-על גודל התאים .25-16x17-8m

                                                           חסנית נפוליטנית (Ulva neapolitana Bliding)

8. 2 עד 6 פירנואידים.                                                                                         ←  9

*8 לרוב פירנואיד יחיד. ←                                                                                               11

9. לרוב תאלוס יחיד, עובי התאלוס כ-m100. שפת העלה משוננת שינון פשוט (בליטות קלות, ברוחב של תא אחד או שלושה). המין טרם תואר מהים התיכון. 

   חסנית סקנדינבית (Ulva scandinavica Bliding)

*9 עובי התאלוס פחות מ-m100.                                                                                        ←10

10. מבחינים בכמה ענפים היוצאים מבסיס המאחז. חלקו התחתון של התאלוס צר, דמוי פטוטרת. עובי התאלוס כ-m85-75, פירנואידים 3-1.  חסנית עגלגלה (Ulva rotundata Bliding)

*10 עובי התאלוס כ-m95-90. הענפים נראים כסרטים ארוכים, חסרי פטוטרת ברורה. כמה תאלוסים יוצאים מאותו מאחז. פירנואידים 4-2.                    חסנית פסית (Ulva fsciata Delile)

11(8). התאים אינם מסודרים בשורות. עובי התאלוס כ-m115-100.  

                                                                   חסנית זיתנית (Ulva olivascens P. Dangeard)

*11. סידור התאים אינו אחיד:  חלק מהתאים מסודרים בשורות וחלקם מפוזרים.                   ←12

12. עובי התאלוס כ-m130-110. בשפת התאלוס בליטות דמויות שיניים.  המין טרם תואר מהים התיכון.                                    חסנית שוניתית (Ulva taeniata (Setchell) Setchell and Gardner)

*12. עובי התאלוס כ-m95-80. שפת התאלוס חלקה. חלקו העליון של התאלוס צר יותר מאשר החלק הקרוב למאחז.                                                                                         ←         13

13. גודל התאים במבט-על,.17-11x11m עובי חלקו העליון של התאלוס כ-m40-45. שינון קל בשפת העלה.                                 חסנית גלונית (Ulva curvata (Kützing) De Toni)

*13. גודל התאים במבט-על ה  16x12m או  15x14m תאים מלבניים או מרובעים. עובי חלקו העליון של התאלוס כ-m25-28. המין טרם תואר מהים התיכון.

  חסנית  ענקית (Ulva gigantea  (Kützing) Bliding)

 

 

 

 

 

 

הגדרת מיני החסנית (פרשדונית)

התלוס מורכב משתי שכבות תאים

 

1. התאלוס מסועף (יש לבדוק במיקרוסקופ).                                                          ¬6.

*1. התאלוס אינו מסועף.                                                                                     ¬2.

2. תאלוס צינורי.                                                                                                 ¬5.

*2. תאלוס רקוע, או לעתים רקוע ולעתים צינורי.                                                    ¬3.

3. לעתים קרובות שולי התאלוס מסולסלים. במיקרוסקופ, במבט-על נראית פרוליפרציה (שינון) בשפת העלה. התאים מסודרים בשורות אורך ולעתים גם בשורות רוחב, פירנואידים 1(2).

 חסנית (פרשדונית) מסולסלת            Ulva (Enteromorpha)  linza                           

*3. תאלוס רקוע, צמחים חסרי פרוליפרציה (שינון).                                                            ¬4.

4(3,6). במבט-על התאים מפוזרים. 2 פירנואידים.

 חסנית (פרשדונית) צינורית                            Ulva (Enteromorpha)  intestinalis

*4. במבט-על נראים התאים מסודרים בשורות, פירנואיד 1. 

                             חסנית (פרשדונית) חסתית Ulva (Enteromorpha)  compressa

5(2). תאלוס צינורי, במבט-על נראים התאים מסודרים בשורות אורך, כלורופלסט דמויי שן. 6-3 פירנואידים. מין ים תיכוני.

Ulva (Enteromorpha)  aragoensis

 

*5. תאלוס חוטי. במבט-על נראים התאים מסודרים בשורות אורך. הכלורופלסט דמוי אונה. פירנואידים רבים 5-2(8). מין של האוקיאנוס האטלנטי.

Ulva (Enteromorpha)  ralfsii Harvey

6. ההסתעפויות מרובות.                                                                                                 ¬7.

*6. ההסתעפויות נדירות.                                                                                                ¬4.

7. במבט-על מבחינים בשינון (פרוליפרציה). ההסתעפויות חד או דו שורתיות. התאים מסודרים בשורות אורך. הכלורופלסט דמוי אונה. פירנואיד 1.

Ulva (Enteromorpha)  prolifera חסנית (פרשדונית) משוננת

*7. צמחים חסרי פרוליפרציה בשולי העלה.                                                                       ¬8.

8. ההסתעפויות דמויות קוצים. בחלקו העליון של התאלוס נראים התאים מסודרים בשורות, אולם בחלקו התחתון יש שהם מפוזרים. פירנואידים 10-2.

 חסנית (פרשדונית) מסועפת                                          Ulva (Enteromorpha)  ramulosa

*8. הסתעפות מוארכת, לעתים שורת תאים אחת ולעתים שתיים.                            ¬9.

9. התאים מסודרים גם בשורות אורך וגם בשורות רוחב. הכלורופלסט משונן. פירנואידים 2-1. 

Ulva (Enteromorpha)  flexuosa חסנית (פרשדונית) רבת צורות

*9. בחלקו התחתון של התאלוס התאים מפוזרים, ובחלקו העליון התאים מסודרים בשורות אורך בלבד. הכלורופלסט דמוי שן, פירנואידים רבים, 10-5-3.

 חסנית (פרשדונית) מחוררת                                    Ulva (Enteromorpha) clathrata

bottom of page